مصرفی استریلیزاسیون، اندیکاتور استریل، همراه شما در استریلیزاسیون