یار و همراه گرامی

در این قسمت شما می توانید با وارد کردن کد ملی خود فایل PDF مربوط به کارگاه اعتبارسنجی برگزار شده در دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی را دانلود کنید.

توجه : در صورت اشتباه وارد کردن کد ملی به صفحه دانلود راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، وارد خواهید شد.