اندیکاتور صنعتی اکسپوژر Etigam

استریلیزاسـیون در صنایـع بـا استریلیزاسـیون در واحدهـای درمانـی بسـیار متفـاوت اسـت. شـرکتهای تولیدکننـده بـه دلیـل حجـم کاری بـالا و سـرعت تولیـد و همینطـور مدیریـت هزینـه استریلیزاسـیون روشهـای متفاوتـی بـرای کنتـرل صحـت عملکـرد دسـتگاههای اسـتریل کننـده اسـتفاده میکننـد.

 

نکته: این اندیکاتور برای مصارف بیمارستانی توصیه نمیشود.

 

مطابق با استاندارد 1-11140 ISO
جزء زباله های خطرناک محسوب نمیشود
تغییر رنگ واضح از زرد به قرمز
بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین