اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید STBI-101

اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید STBI-101 برای اطمینان از توانایی استریل کردن استریلایزرهای اتیلن اکساید طراحی شده است. اسپورهای زنده باسیلوس آتروفئوس جزو میکروارگانیسم‏های مقاوم در برابر اتیلن اکساید می باشند. وقتی یک استریلایزر قادر به از بین بردن این میکروارگانیسم‏ها باشد، به این معنا است که میکروارگانیسم‏های بیماری‌زا یا غیر بیماری‏زای قوی‌‌تر دیگر مانند باکتری‏ها، ویروس‏ها و قارچ‏ها را نیز از بین می برد.
همچنین اندیکاتور بیولوژیکال دارای یک برچسب شیمیایی TYPE 1 با تاریخ انقضاء، تاریخ تولید و جمعیت اسپور می‏باشد. در صورت قرار گرفتن در دستگاه استریلیزاسیون، رنگ برچسب اندیکاتور شیمیایی از نارنجی به زرد تغییر خواهد کرد.اندیکاتورهای بیولوژیکال برای تست های روزانه دستگاه، استریلیزاسیون ابزارهای جراحی ایمپلنت یا پیوند اعضا و بعد از هرگونه کالیبراسیون اســتریلایزر اتیلن اکساید استفاده می‏شوند.

اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید STBI-101:

اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید STBI-101 بــرای اطمینــان از صحــت توانایــی استریلیزاســیون اســتریلایزرهای اتیلــن اکســاید طراحــی شــده اســت. اســپورهای زنــده باســیلوس آتروفئــوس میکروارگانیســم هایــی هســتند کــه در برابــر عامــل استریلیزاســیون اتیلــن اکســاید مقاومــت نشـان میدهنـد. در صورتیکـه یـک اسـتریلایزر توانایـی ایـن را داشـته باشـد کـه ایـن میکروارگانیسـم هـا را از بیـن ببـرد بـه ایـن معناسـت کـه سـایر میکروارگانیسـم هـای بیمـاری زا یـا غیـر بیمـاری زا ماننـد باکتـری هـا، ویـروس هـا، قـارچ هـا را نیـز از بیـن مـی بـرد. اندیکاتـور بیولوژیـکال Sterdoc دارای مقـدار 6^10×1 اسـپور میباشـند کـه بـرای اطمینـان از موفقیـت در رونـد استریلیزاسـیون مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. هـر اندیکاتـور بیولوژیکال از یـک بدنـه شـفاف مقـاوم در برابـر حـرارت، یـک کاغـذ حـاوی اسـپور در پاییـن آن، یـک ویـال شیشـه ای از مایـع محیـط کشـت، یـک فیلتـر محافـظ کاغـذی و یـک درپـوش سـفید بـرای محافظـت از محتـوا تشـکیل شـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، اندیکاتـور بیولوژیـکال دارای یـک برچسـب شـیمیایی   1 TYPE بـا تاریـخ انقضـاء، تاریـخ تولیـد و جمعیـت اسـپور میباشـد. در صـورت قـرار گرفتـن در اسـتریلایزر، رنـگ برچسـب اندیکاتـور شـیمیایی از نارنجـی بــه زرد تغییــر خواهــد کــرد. اندیکاتورهــای بیولوژیــکال اتیلــن اکســاید بــرای تســت روزانــه، استریلیزاســیون ابــزار جراحــی هــای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اســتریلایزر اتیلن اکساید اســتفاده می شــوند.

 

شرایط نگهداری :

  • در دمــای اتاق10-38درجــه ســانیت گــراد و رطوبــت  10-70 % و دور از عوامــل اکســیدکننده، ضــد عفونــی کننــده وســایر مایعــات نگهــداری شــود.
  • دور از نور خورشید نگهداری شود.
  • پــس از اســتریل در صــورت خطــا مجــددا بایســی اســتریل و امحــا شــود.
  • اندیکاتورهــای اســتفاده نشــده را در بســته بنــدی مخصــوص خــود بــه صــورت عمــودی نگهــداری کنید

 

 

IRC 5890659446879153
ایران کد 2132620986220056
GTIN 8719325863093

 

 

 

دانلود کاتالوگ محصول

 

کد محصول : STBI-101
مطابق با استاندارد ISO 11138
جزء زباله ‏های خطرناک محسوب نمی‏شود
تغییر رنگ برچسب TYPE 1 از نارنجی به زرد
تغییر رنگ مایع محیط کشت از سبز به زرد
استفاده آسان
مدت زمان کشت 48 ساعت
دمای کشت 37 درجه سانتی گراد

 

تعداد در بسته :

50 عدد در هر بسته
تاریخ انقضا :

24 ماه بعد از تولید

برند:

Sterdoc هلند