اندیکاتور بیولوژیکال بخار 6^10 NSC-S6

اندیکاتـور بیولوژیـکال توان 6 بخار NSC-S6 بـرای اطمینان از توانایـی استریلیزاسـیون دسـتگاه هـای اسـتریلایزر بخـار طراحـی شـده اسـت.
اسـپورهای زنـده ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس جـزء میکروارگانیسـم هـای مقـاوم در برابـر بخـار و گرمـا می باشــند. وقتی یــک اســتریلایزر قــادر بــه از بیــن بــردن ایــن میکروارگانیســم هــا باشــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه سایر میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زا ماننــد باکتــری هــا، ویـروس هـا و قـارچ هـا را نیـز از بیـن مـی بـرد.

این اندیکاتورهــای بیولوژیــکال دارای 6^10 عدد اســپور می باشــند کــه بــرای اطمینــان از موفقیـت در رونـد استریلیزاسـیون مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. هـر اندیکاتـور بیولوژیـکال از یـک ویـال شـفاف مقـاوم در برابـر حـرارت، یـک کاغـذ حـاوی اسـپور در پاییـن آن، یـک ویـال شیشـه ای از مایـع محیـط کشـت، یـک فیلتـر محافظـت از کاغـذ و یـک درپـوش قهوه ای بـرای محافظـت از محتـوا تشـکیل شـده اسـت.
عـلاوه بـر ایـن، اندیکاتـور بیولوژیـکال دارای یـک برچسـب شـیمیایی Type 1 بـا تاریـخ انقضـاء، تاریـخ تولیـد و جمعیـت اسـپور می باشـد. در صـورت قـرار گرفتـن در اسـتریلایزر، رنـگ برچسـب اندیکاتـور شـیمیایی از آبـی بـه مشکی تغییـر خواهـد کـرد. اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــرای تســت روزانــه دســتگاه، استرلیزاســیون ابــزار جراحــی هــای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اســتریلایزر اســتفاده می شــوند.

اندیکاتور بیولوژیکال بخار  NSC-S6:

اندیکاتـور بیولوژیـکال توان 6 بخار NSC-S6 بـرای اطمینان از توانایـی استریلیزاسـیون دسـتگاه هـای اسـتریلایزر بخـار طراحـی شـده اسـت. اسـپورهای زنـده ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس جـزء میکروارگانیسـم هـای مقـاوم در برابـر بخـار و گرمـا می باشــند. وقتی یــک اســتریلایزر قــادر بــه از بیــن بــردن ایــن میکروارگانیســم هــا باشــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه سایر میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زا ماننــد باکتــری هــا، ویـروس هـا و قـارچ هـا را نیـز از بیـن مـی بـرد.

این اندیکاتورهــای بیولوژیــکال دارای 6^10عدد اســپور می باشــند کــه بــرای اطمینــان از موفقیـت در رونـد استریلیزاسـیون مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. هـر اندیکاتـور بیولوژیـکال از یـک ویـال شـفاف مقـاوم در برابـر حـرارت، یـک کاغـذ حـاوی اسـپور در پاییـن آن، یـک ویـال شیشـه ای از مایـع محیـط کشـت، یـک فیلتـر محافظـت از کاغـذ و یـک درپـوش قهوه ای بـرای محافظـت از محتـوا تشـکیل شـده اسـت.
عـلاوه بـر ایـن، اندیکاتـور بیولوژیـکال دارای یـک برچسـب شـیمیایی Type 1 بـا تاریـخ انقضـاء، تاریـخ تولیـد و جمعیـت اسـپور می باشـد. در صـورت قـرار گرفتـن در اسـتریلایزر، رنـگ برچسـب اندیکاتـور شـیمیایی از آبـی بـه مشکی تغییـر خواهـد کـرد. اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــرای تســت روزانــه دســتگاه، استرلیزاســیون ابــزار جراحــی هــای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اســتریلایزر اســتفاده می شــوند.

چگونه نتایج اندیکاتور بیولوژیکال را کنترل کنیم؟
پـس از تمـام شـدن چرخـه ی استریلیزاسـیون، اندیکاتـور بیولوژیـکال بایـد توسـط دسـتگاه انکوباتـور اسـتاندارد کشـت داده شـود.اندیکاتور بیولوژیکال بخار NSC-S6 بایـد بـه مـدت 24 سـاعت در دمـای 57-60 درجـه سـانتیگراد کشـت داده شـوند.

اگـر اسـپورها زنـده باقـی بماننـد، رنـگ مایـع محیـط کشـت از بنفـش بـه زرد تغییـر می کنـد. کـه ایـن نتیجـه یـک واکنـش زنجیــره ای از تغییــر رنــگ آنزیمــی اســت. رنــگ زرد در اندیکاتــور بیولوژیــکال نشــانه ی عــدم موفقیــت آن اســت و ابزارهــای ایـن فرآینـد اسـتریل نبـوده و قابلیـت اسـتفاده بـرای عمـل جراحـی را ندارند.
همچنیـن اگـر نتایـج اندیکاتـور شـیمیایی بـرای 3 فرآینـدمتوالی شکسـت بخـورد و رونـد آن موفقیـت آمیـز نباشـد بایـد مجـددا کالیبـره شـده و توسـط یـک اندیکاتـور بیولوژیـکال بـررسی گـردد. در برخـی شـرایط، اندیکاتورهـای بیولوژیـکال بــه صــورت نادرســت بســته بنــدی مــی شــوند و بخــار قــادر بــه نفــوذ، بــرای تمــاس بــا اســپورها نمــی باشــد. قبــل از کالیبــره کـردن اسـتریلایزر، الزام اسـت کـه از اندیکاتـور بیولوژیـکال بـدون بسـته بنـدی اسـتفاده کنیـم.

کد محصول : NSC-S6
مطابق با استاندارد ISO 11138
جزء زباله ‏های خطرناک محسوب نمی‏شود
تغییر رنگ برچسب TYPE 1 از آبی به مشکی
تغییر رنگ مایع از بنفش به زرد در صورت خطا در استریل
استفاده آسان

دانلود کاتالوگ محصول

تعداد در بسته :

50 عدد در هر بسته
تاریخ انقضا :

24 ماه بعد از تولید

برند:

Etigam هلند