دستگاه لیبل زن سه خط افقی STLG-101

فراینــد استریلیزاســیون بایــد بــه دلیــل زیــادی مستندســازی شــود. راحـت تریـن نـوع مسـتند سـازی، برچسـب هـای سـه خـط اسـت. ایـن برچسـب هـا امـکان ثبـت هـر نـوع اطلاعاتـی بـرای بسـته هـا را بـدون نیـاز بـه هیچگونـه سیسـتم پیچیـده یـا کامپیوتـر امـکان پذیـر مـی ســازند. لیبـل بـا چسـب دو لایـه یـک روش هوشـمندانه بـرای ثبـت اطلاعـات در طــی و بعــد از فرآینــد استریلیزاســیون اســت. برچســب هــا را مــی تــوان پــس از عمــل جراحــی بــر روی پرونــده جراحــی ثبــت کــرد. ایــن برچســب هــا بــرای روش هــای استریلیزاســیون EtO ،Steam ، فرمالدئیــد، پالســما و H2O2 تولیــد مــی شــوند. چســب دو لایــه بــه همــراه اندیکاتــور بــا کیفیــت عالــی، رونــد مســتند ســازی را آســان میکنــد.
دسـتگاه لیبـل زن سـه خـط یـک دسـتگاه مطمئـن، آسـان و بـا دوام بـرای فرآینـد مسـتند سـازی اسـت. ایـن دسـتگاه سـالها بـرای اسـتفاده زیـاد مناسـب خواهـد بـود.

دستگاه لیبل زن سه خط افقی STLG-101:

فراینــد استریلیزاســیون بایــد بــه دلیــل زیــادی مستندســازی شــود. راحـت تریـن نـوع مسـتند سـازی، برچسـب هـای سـه خـط اسـت. ایـن برچسـب هـا امـکان ثبـت هـر نـوع اطلاعاتـی بـرای بسـته هـا را بـدون نیـاز بـه هیچگونـه سیسـتم پیچیـده یـا کامپیوتـر امـکان پذیـر مـی ســازند. لیبـل بـا چسـب دو لایـه یـک روش هوشـمندانه بـرای ثبـت اطلاعـات در طــی و بعــد از فرآینــد استریلیزاســیون اســت. برچســب هــا را مــی تــوان پــس از عمــل جراحــی بــر روی پرونــده جراحــی ثبــت کــرد. ایــن برچســب هــا بــرای روش هــای استریلیزاســیون EtO ،Steam ، فرمالدئیــد، پالســما و H2O2 تولیــد مــی شــوند. چســب دو لایــه بــه همــراه اندیکاتــور بــا کیفیــت عالــی، رونــد مســتند ســازی را آســان میکنــد.
دسـتگاه لیبـل زن سـه خـط افقی STLG-101  یـک دسـتگاه مطمئـن، آسـان و بـا دوام بـرای فرآینـد مسـتند سـازی اسـت. ایـن دسـتگاه سـالها بـرای اسـتفاده زیـاد مناسـب خواهـد بـود.

 

 

ویژگی ها :

 

  • کد محصول: STLG-101
  • استفاده آسان
  • تغییر رنگ چشمگیر برچسب ها
  • تهیه شده با دستگاه خط لیبل زن با دوام
  • اندیکاتور یکبار مصرف
  • مقرون به صرفه

ایران کد:  3822100986220002

 

دانلود کاتالوگ محصول

 

تعداد در بسته:

تاریخ انقضا:

ندارد

برند:

Sterdoc هلند