تست پروتئین سواب بدون محلول دو سر STWC-120

از تســت پروتئیــن بــرای تشــخیص کیفیــت فرایند شستشــو اســتفاده می‏شود. شستشـو بایسـتی حتمـا اثربخـش بـــوده و هیچگونـه میکـــرو ارگانیســـم روی ابـــزار وجـود نداشـــته باشـــد. شناســـایی میکروارگانیســـم فراینـــد بســـیار دشـــواری اســـت امـــا مـــی تـــوان بـا اسـتفاده از تسـت پروتئیـــن ســوابی بــه ایــن مهــم دســت یافــت.
تمامـــی ســـلول هـــا از پروتئیــن تشـــکیل شــده اســت مــا بــا تســـت هــای تشــخیص پروتئیـــن مــی توانیــم از وجود یـــا عــدم وجـــود پروتئیـــن روی ابــزار اطمینـــان حاصــل کنیــم.
تســت پروتئیــن ســریع، بــرای اطمینــان از تمیــز بــودن ســطح ابــزار بــه کار می رود، مــی تــوان بــا بــررسی حضــور پروتئیـن هـا بـه راحـتی میـزان تمیـزی ابـزار را آزمایـش کـرد. تسـت Test Swab Rapid Protein بـه شـما امـکان می‏دهد بـدون هیـچ گونـه هزینـه آزمایشـگاهی و در عـرض 5 ثانیـه سـطح پروتئیـن هـای باقـی مانـده را پـس از شستشـو و ضـدعفونـی ابـزار خـود بـررسی کنیـد

تست پروتئین سواب بدون محلول دو سر STWC-120:

از تســت پروتئیــن بــرای تشــخیص کیفیــت فرایند شستشــو اســتفاده می‏شود. شستشـو بایسـتی حتمـا اثربخـش بـــوده و هیچگونـه میکـــرو ارگانیســـم روی ابـــزار وجـود نداشـــته باشـــد. شناســـایی میکروارگانیســـم فراینـــد بســـیار دشـــواری اســـت امـــا مـــی تـــوان بـا اسـتفاده از تسـت پروتئیـــن ســوابی بــه ایــن مهــم دســت یافــت.
تمامـــی ســـلول هـــا از پروتئیــن تشـــکیل شــده اســت مــا بــا تســـت هــای تشــخیص پروتئیـــن مــی توانیــم از وجود یـــا عــدم وجـــود پروتئیـــن روی ابــزار اطمینـــان حاصــل کنیــم.
تســت پروتئیــن ســریع، بــرای اطمینــان از تمیــز بــودن ســطح ابــزار بــه کار می رود، مــی تــوان بــا بــررسی حضــور پروتئیـن هـا بـه راحـتی میـزان تمیـزی ابـزار را آزمایـش کـرد. تست پروتئین سواب بدون محلول دو سر STWC-120  بـه شـما امـکان می‏دهد بـدون هیـچ گونـه هزینـه آزمایشـگاهی و در عـرض 5 ثانیـه سـطح پروتئیـن هـای باقـی مانـده را پـس از شستشـو و ضـدعفونـی ابـزار خـود بـررسی .کنیـد

 

 

ویژگی ها:

کد محصول: STWC-120
استفاده آسان
مقرون به صرفه
تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته ‏بندی

 

IRC 5646808913007733
ایران کد 2132620986220039
GTIN 8719325863031

 

 

دانلود کاتالوگ محصول

تعداد در بسته :

2*50 عدد در هر بسته
تاریخ انقضا :

48 ماه بعد از تولید